top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Sedoliņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod izsolei ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu “Sedoliņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6494 004 0062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6494 004 0062 – 10,78 ha platībā.
Izsole notiks 2020.gada 03.novembrī plkst.1010 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles nosacītā cena noteikta EUR 30 000,00 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 200,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – tūlītējs norēķins vai ar atlikto maksājumu (nomaksa) ar termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 02.novembra plkst.1700 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 3 000,00 līdz 2020.gada 02.novembra plkst.1700 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Sedoliņi”, Vecpils pag., izsole”.


Izsoles noteikumi   ►

Pieteikums izsolei (parasts)   ►

Pieteikums izsolei (LIZ gadījumā)   ►
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...)      KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību