top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību otro izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Rāvas skola”, Rāva, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6450 005 0120

 
Durbes novada dome nodod otrai izsolei nekustamo īpašumu “Rāvas skola”, Rāva, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra numurs 64500050120, kas sastāv no zemes 4.1311 ha platībā, trīsstāvu ķieģeļu mūra ēkas, kadastra apzīmējums 64500050120001, ar kopējo platību 856.70 m2 un būves (šķūņa), kadastra apzīmējums 64500050120003, ar kopējo platību 175.90 m2, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2018.gada 17.jūlijā plkst.10.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 41 516,30 (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti sešpadsmit euro 30 centi).
Izsoles solis ir EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.16.00 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) un izsoles nodrošinājums EUR 4 151,63 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro 63 centi) līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Rāvas skola”, Rāva, Dunalkas pag., Durbes nov., izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.


Izsoles noteikumi      
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību