top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Konsultanta kontakti

 

LAUKU  LAPA       
 
< Publicēts 2018.05.09 11:41 >

 


< Publicēts 2018.05.09 11:41 >


                                                                                                                                                  

Izmaiņas atbalsta piešķiršanā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

< Publicēts 2018.05.09 11:40 >

Otrdien, 4. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu stratēģisko projektu īstenošanu lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā arī sekmētu projektus lauksaimnieciskās darbības attīstībai.
 
Lai veicinātu investīciju ieguldīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumā, izmaiņas paredz piešķirt papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei un pārbūvei, kā arī piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs.
 
Precizēti nosacījumi par projektu atlases kritēriju punktiem. Tie tiks piešķirti investīcijām klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Tomēr turpmāk projektu atlases kritēriju punkti netiks piešķirti jauniem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem saglabāsies iespēja saņemt papildus atbalsta intensitāti par veiktajām investīcijām. Turpmāk precizēta maksimālās atbalsta intensitātes apjoms un tā nepārsniegs 70%.
 
Jaunie nosacījumi arī paredz, ja šajā plānošanas periodā (LAP 2014-2020. gadam) pretendents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kombainu vai arī uzņēmies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas tehnikas iegādi neatbalstīs.
 
Ņemot vērā, ka apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” finansējuma atlikums ir ierobežots, primāri tiks sniegts atbalsts meliorācijas grāvju pārbūvei un atjaunošanai, kad projekta īstenošanas rezultātā ir plašāks labuma guvēju loks. Šī iemesla dēļ drenu sistēmas atjaunošanas un pārbūves izmaksas tiks atbalstītas 20% apmērā no kopējām meliorācijas sistēmu būvniecības izmaksām.
 
Izmaiņas arī nosaka, ka turpmāk meža īpašniekiem tiek dota iespēja sakārtot meliorācijas sistēmu sev piederošajā lauksaimniecības zemē, ievērojot samērīguma principu, ja projektā plānotā meža zemes meliorācijas sistēma robežojas ar pretendentam piederošu lauksaimniecības zemi un turpinās tajā.
 
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk stratēģiskajiem projektiem attiecināmo izmaksu apmērs būs līdz 10 000 000 eiro un ka Lauku atbalsta dienests (LAD) pieprasīs atzinumu no Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes par stratēģiskā projekta atbilstību.
 
Paredzams, ka izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā sekmēs gan stratēģisko projektu īstenošanu lauksaimniecības produktu pārstrādē pēc vienotas sistēmas, t.i., saliedējot produktu ražošanas un pārstrādes jomu, lai stabilizētu lauksaimniecības un to pārstrādes produktu cenas, kā arī veicinātu konkurētspēju un produktu ražošanu atbilstoši pieprasījumam, gan projektus lauksaimnieciskās darbības attīstībai un primārās lauksaimniecības produktu ražošanai.
 
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz svītrot nosacījumu par iesniedzamajiem dokumentiem, kas apliecina produktu atbilstību pārtikas kvalitātes shēmu prasībām, bioloģiskajai lauksaimniecībai, integrētās audzēšanas prasībām, kā arī Valsts vides dienesta izziņu, jo minēto informāciju LAD iegūst no attiecīgo institūciju tīmekļvietnēm.
 
Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” pieejama MK tīmekļvietnē. Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

 


Profesionālas bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem

Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam.
Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.
Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē.
Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru.
Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas vēl līdz 2019. gada nogalei. Tādēļ aicinām lauksaimniekus un mežsaimniekus izmantot iespēju saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju savas saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas saimniekošanas nodrošināšanai.

                           


Atgādinām, ka normatīvie dokumenti noteic: Latvijā līdz 2016. gada beigām vismaz vienu reizi bija jābūt pārbaudītām visām augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas iekārtām (atskaitot rokas lietošanas iekārtas un smidzinātājus, kas pārnēsājami uz muguras) un šo iekārtu pārbaude jānodrošina to īpašniekam vai valdītājam.

 

Vairāk informācijas – pielikumā.

 

Ar cieņu

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv

www.zm.gov.lv

https://twitter.com/Zemkopibas_min


                                                                                                                                                                                                                              

Kopš šā gada 10. maija spēkā ir grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Bet grozījums punktā, kas noteic izmaiņas traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijās, spēkā stāsies šāgada 1. septembrī, un patlaban Zemkopības ministrija izstrādā grozījuma piemērošanai nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus.

 

Vairāk informācijas :

 - no septembra samazināsies traktortehnikas vadītāju kategoriju skaits

- traktortehnikas jaunās kategorijas

 


Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības
Izsludināta papildu dīķu platību pieteikšana EJZF akvakultūras pasākumā


→ Lasīt vairāk...

Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu finansējuma saņēmējiem un projektu realizētājiem nepiemēros soda sankcijas

(lasīt informāciju...)
 

 

  Informatīvā tikšanās par apmācību „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” 

Lauksaimniekiem iespēja bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei nevajadzīgās agroplēves, polipropilēna maisus un plastmasas kanniņas

Informācija


 


 


Svarīga informācija biškopjiem

 

2016.gada 16.februārī tika apstiprināti grozījumi  2014. gada 15.jūlija MK noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un to novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaim

niecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Šie grozījumi paredz izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram par medus bišu saimju skaitu ganāmpulku novietnē.
Turpmāk saskaņā ar grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā 
gada 1.maiju un 1.novembri.

 

Svarīgi!


Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.janvāri (līdz šim informācija bija jāiesniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1.janvāri un 1.jūliju), tad papildus būs jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1.maiju un uz 1.novembri.
 
Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jūliju nav jāiesniedz.
 
„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

< Publicēts 2016.03.02 11:27 >
 


 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem 
 

      Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
      Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
      Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.


EPS līguma forma jāaizpilda divos eksemplāros. Abi eksemplāri jānosūta uz Lauku atbalsta dienests Dienvidkurzemes RLP, Viesnīcas iela 1, Saldus, LV-3801
Vienu parakstītu līguma eksemplāru ar lietotājvārdu un paroli atsūtīs atpakaļ pa pastu, un uz norādīto e-pastu.

LĪGUMS

< Publicēts 2016.01.27 10:17>

 

 

 

Informē Zemkopības Ministrija
Jaunumi par kūtsmēslu krātuvēm

 

2014.gadā 23.decembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.829) noteiktas jaunas prasības lauksaimniekiem (operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki.

Vēršam uzmanību uz būtiskākām jaunajām prasībām:
 

Ja dzīvnieku novietnē tiek iegūti pakaišu kūtsmēsli:

1.      Šobrīd noteikumi nosaka prasības arī mazajām saimniecībām, kuru dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – mazāk par piecām dzīvnieku vienībām. Šajās saimniecībās kūtsmēslu uzglabāšanai jāierīko laukums, pamatni veidojot, no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai pamatnē ieklājot šķidrumu absorbējošu materiālu (salmus, kūdru, skaidas).
 Virca jāuzkrāj speciāli aprīkotā tvertnē.
 

2.    Ja dzīvnieku novietnē atrodas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – vairāk par piecām dzīvnieku vienībām, kūtsmēslus uzglabā:

•         krātuvē, kas būvēta no betona, vai
•         betonētā laukumā, vai
•          speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni.
Virca jāuzkrāj speciāli ierīkotā krātuvē (tvertnē).

 
3.      Nav nepieciešama krātuve pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku novietnē, kurā kūtsmēslus uzkrāj:
•       dziļajā kūtī, kā arī
•       saimniecībā, kurā gaļas liellopi, aitas un savvaļas sugas dzīvnieki, kas paredzēti produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežotā vidē.
 
4.      Ārpus dzīvnieku novietnes pieļaujams uzglabāt uz lauka pakaišu kūtsmēslus:
•       kas uzkrāti dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu vismaz 45 procenti, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus;
•       izņēmuma gadījumā saimniecībās, nodrošinot pakaišu kūtsmēsliem tādu sausnas saturu (virs 30 procentiem), lai tos varētu sakraut kaudzē un no tiem neplūstu virca, bet ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 1. maija līdz 30. septembrim – vai tad, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve.
Abos gadījumos pagaidu uzglabāšanas laukumu ierīko atbilstoši šo MK noteikumu Nr.829 4.6.apakšpunkta prasībām.
( Informācija par Nitrātu direktīvas prasību ieviešanu ir ievietota ZM mājas lapā sadaļā lauksaimniecība/vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai/aktualitātes.             
                                                                      

< Publicēts 2015.11.19 13:28>
 

  

 

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām,
PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu


( informācija.... )

( PVD par biodrošību... )

( biodrošība pašpatēriņa cūku turētājiem... )

  


 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību