top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​LAUKU  LAPA
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ►Konsultanta kontakti
Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu finansējuma saņēmējiem un projektu realizētājiem nepiemēros soda sankcijas

(lasīt informāciju...)Par pļaujamajām platībām!


Ņemot vērā, ka laiks mūs šopavasar nav apveltījis ar lietu, kas rada zaudējumus gan lopkopjiem, gan augkopjiem ir radusies situācija daudziem lopkopjiem, ka pietrūkst pļaujamo platību, lai sagatavotu barību ziemai.
Ja kādam ir nepieciešamas pļaujamās platības vai kādam savukārt ir brīvas pļaujamās platības, lūdzu sniegt informāciju Liepājas nodaļas Lauku attīstības/zivsaimniecības attīstības konsultantam Durbē Aivai Kasparovičai pa tālr. 26263682 vai e-pastu aiva.kasparovica@llkclvAptauja!
 
               SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" ir uzsākušu lauksaimnieku viedokļa apzināšanu par dažādiem kritērijiem, plānojot Lauku attīstības politiku nākamajam periodam.
Lauksaimnieki esat aktīvi un izsakiet savu viedokli:
► aizpildīt aptauju

Aptauja notiek līdz š.g. 10. jūlijam.


 


Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates

 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina!

 
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Par valsts tehniskās uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis uzziņām: 29437351; 20000450, vai vtua.gov.lv
 
Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Durbes novadā
 

 
Durbes novads Durbe     06.08. 10:30 Skolas iela 3
Dunalka     08.08. 10:30 “Pagastmāja”
Vecpils 18.07. 10:30     “Pagastnams”

 

Valsts izmaksās atbalstu par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem
 

       13. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. Lai lauksaimniekiem mazinātu 2017. gada rudens lietavu radītos zaudējumus, par noteiktu kultūraugu sējumiem un stādījumiem no valsts atbalsta 2018. gadā tiks novirzīts 4 427 733 eiro liels finansējums.
Jaunais noteikumu projekts paredz atbalsta piešķiršanas kārtību par kultūraugiem, kuru novākšanas periodā visā Latvijas teritorijā tika konstatēts pārmērīgs nokrišņu daudzums. Tas tiks izmaksāts kā ienākumu stabilizējošs atbalsts par vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu kultūraugu platībām, lauksaimniekiem mazinot daļu no lietavu radītajiem ienākumu zaudējumiem.
Valsts atbalstu paredzēts piešķirt par 2017. gadā vienotajā iesniegumā deklarētajām noteiktu kultūraugu platībām, kas tika atzītas par atbalsttiesīgām vienotajam platības maksājumam un mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam. Kultūraugu saraksts, par kuriem piešķir valsts atbalstu, noteikts noteikumu pielikumā.
Šajos noteikumos paredzētais valsts atbalsts netiks piešķirts par platībām, par kurām jau ir saņemta kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu par 2017. gada augusta lietavās un plūdos bojā gājušo sējumu, stādījumu kultūraugiem un sienu.
Plašāka informācija par MK noteikumu projektu “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017. gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem” pieejama MK tīmekļvietnē. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Zemkopības ministrija


Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem


         Valdība, 6. martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus.
         Noteikumi noteic, ka lauksaimniekiem atbalstam jāpiesakās LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vienotajā iesniegumā par tiešmaksājumu saņemšanu izdarot atzīmi par pieteikšanos un papildus norādot ziemāju sējumu platību plānu 2018. gada ražai. Plānā jāietver 2017. gada rudenī apsētā ziemāju platība, kurā paredzēts novākt ražu 2018. gadā, un tā ziemāju platība, kura tika apsēta ar ziemājiem, bet kurā sējumi zaudēti vai kuras nevarēja apsēt plūdu, lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ.
Lai saņemtu atbalstu, atbalsttiesīgo hektāru skaitam jāveido vismaz 30% no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības. Atbalsttiesīgo hektāru skaitu noteiks LAD, no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības atņemot 2018. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam noteikto platību atbalsta izmaksas brīdī.
          Lai novērstu iespēju pieteikt atbalstam nepamatoti lielu ziemāju sējumu platību plānu, LAD kā lauksaimnieka kopējo ziemāju platību izvēlēsies to, kas atbilst mazākajam no šādiem rādītājiem:
1) plānā norādītajam hektāru skaitam,
2) 115% no 2017. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam apstiprinātās ziemāju platības,
3) kopējam hektāru skaitam, kas noteikts 2018. gada vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam atbalsta izmaksas brīdī.
Atbalsta likmi noteiks LAD, dalot pieejamo finansējumu ar kopējo atbalsttiesīgo hektāru skaitu valstī.
Vairāk informācijas - noteikumos “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem”, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 
Zemkopības ministrija

 

 

  Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 

 

 

   Kā pieteikties īpaši aizsargājamo nemedījamo vai migrējošo sugu postījumu kompensācijām?
 


 

  Informatīvā tikšanās par apmācību „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”


 

  

Lauksaimniekiem iespēja bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei nevajadzīgās agroplēves, polipropilēna maisus un plastmasas kanniņas

Informācija


 Varēs  saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu

Lai papildus jau spēkā esošajām lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumu aktivitātēm pasākumā “Agrovide un klimats” varētu sākt jaunu aktivitāti “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”, valdība otrdien, 8.martā, apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā.                                                                                                                                                      
Grozījumi papildina noteikumus ar jaunu apakšnodaļu, kas nosaka jaunā atbalsta veida piešķiršanas nosacījumu un saistības. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē tīrsējā facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus, kā arī tādus tauriņziežus kā esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš, vai savstarpējā maisījumā garšaugus un kultivētus ārstniecības augus vai citus kultivētus nektāraugus, vai arī pasējā tauriņziežus sinepēm vai facēlijai, vai griķiem. Atbalstu var saņemt, ja pretendents ir lauksaimnieks, kurš uzņemas piecu gadu ilgtermiņa saistības, uzsākot audzēt minētos kultūraugus, kā arī nodrošina vismaz vienu bišu saimi uz 0,5 hektāriem uz katra atbalsttiesīgā lauka tā ziedēšanas fāzē. Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru ir 89 eiro.                                      
Noteikumi papildināti ar nosacījumu, kas nodrošina administrējošās iestādes piekļuvi Lauksaimniecības datu centra datubāzei, tādējādi ļaujot identificēt bišu saimju skaitu un to īpašnieku.                                      
Atbilstoši kārtības "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 19.punktam ir izvērtēts iepriekšējā gadā aizsākto saistību apmērs un to ietekme uz atbalstam pieejamo finansējumu, tāpēc grozījumos noteikts, ka 2016. gadā atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības pasākumos “Agrovide un klimats", un “Bioloģiskā lauksaimniecība”.


Svarīga informācija biškopjiem

 

2016.gada 16.februārī tika apstiprināti grozījumi  2014. gada 15.jūlija MK noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un to novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaim

niecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Šie grozījumi paredz izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram par medus bišu saimju skaitu ganāmpulku novietnē.
Turpmāk saskaņā ar grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā 
gada 1.maiju un 1.novembri.

 

Svarīgi!


Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.janvāri (līdz šim informācija bija jāiesniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1.janvāri un 1.jūliju), tad papildus būs jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1.maiju un uz 1.novembri.
 
Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jūliju nav jāiesniedz.
 
„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

< Publicēts 2016.03.02 11:27 >
 


 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem 
 

      Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
      Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
      Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.


EPS līguma forma jāaizpilda divos eksemplāros. Abi eksemplāri jānosūta uz Lauku atbalsta dienests Dienvidkurzemes RLP, Viesnīcas iela 1, Saldus, LV-3801
Vienu parakstītu līguma eksemplāru ar lietotājvārdu un paroli atsūtīs atpakaļ pa pastu, un uz norādīto e-pastu.

LĪGUMS

< Publicēts 2016.01.27 10:17>

 

 

 

Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem


Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus un samazina administratīvo slogu.
Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes.
Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots Platību maksājumu pieteikums, bet šobrīd sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanā.

Informē Lauku atbalsta dienests
< Publicēts 2016.01.11 10:52>
 Informē Zemkopības Ministrija
Jaunumi par kūtsmēslu krātuvēm

 

2014.gadā 23.decembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.829) noteiktas jaunas prasības lauksaimniekiem (operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki.

Vēršam uzmanību uz būtiskākām jaunajām prasībām:
 

Ja dzīvnieku novietnē tiek iegūti pakaišu kūtsmēsli:

1.      Šobrīd noteikumi nosaka prasības arī mazajām saimniecībām, kuru dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – mazāk par piecām dzīvnieku vienībām. Šajās saimniecībās kūtsmēslu uzglabāšanai jāierīko laukums, pamatni veidojot, no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai pamatnē ieklājot šķidrumu absorbējošu materiālu (salmus, kūdru, skaidas).
 Virca jāuzkrāj speciāli aprīkotā tvertnē.
 

2.    Ja dzīvnieku novietnē atrodas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – vairāk par piecām dzīvnieku vienībām, kūtsmēslus uzglabā:

•         krātuvē, kas būvēta no betona, vai
•         betonētā laukumā, vai
•          speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni.
Virca jāuzkrāj speciāli ierīkotā krātuvē (tvertnē).

 
3.      Nav nepieciešama krātuve pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku novietnē, kurā kūtsmēslus uzkrāj:
•       dziļajā kūtī, kā arī
•       saimniecībā, kurā gaļas liellopi, aitas un savvaļas sugas dzīvnieki, kas paredzēti produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežotā vidē.
 
4.      Ārpus dzīvnieku novietnes pieļaujams uzglabāt uz lauka pakaišu kūtsmēslus:
•       kas uzkrāti dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu vismaz 45 procenti, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus;
•       izņēmuma gadījumā saimniecībās, nodrošinot pakaišu kūtsmēsliem tādu sausnas saturu (virs 30 procentiem), lai tos varētu sakraut kaudzē un no tiem neplūstu virca, bet ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 1. maija līdz 30. septembrim – vai tad, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve.
Abos gadījumos pagaidu uzglabāšanas laukumu ierīko atbilstoši šo MK noteikumu Nr.829 4.6.apakšpunkta prasībām.
( Informācija par Nitrātu direktīvas prasību ieviešanu ir ievietota ZM mājas lapā sadaļā lauksaimniecība/vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai/aktualitātes.             
                                                                      

< Publicēts 2015.11.19 13:28>
 Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu


  

 

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām,
PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu


( informācija.... )

( PVD par biodrošību... )

( biodrošība pašpatēriņa cūku turētājiem... )

  


 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību