top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​LAUKU  LAPA


Mājputnu īpašniekiem jāievēro biodrošības pasākumi

 

    Ir noteikti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” nosaka, ka putnu gripas draudu visaktuālākajā periodā - no 2017. gada 2.marta līdz 2017. gada 31.maijam:
- visi mājputni, neatkarīgi no to skaita un sugas jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
- ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
- ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni.
      Noteikumi nosaka arī citus biodrošības pasākumus, kas īpašniekiem jāievēro jebkurā laika periodā, lai novērstu savu mājputnu saslimšanu un tālāku slimības izplatību. lasīt... 


 


Traktortehnikas apskates laiki Durbes novadā


    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina. Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
    Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   Savukārt no 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālrunis: 29437351; 20000450, vai
www.vtua.gov.lv
 
Apdzīvota vieta Adrese Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks
Lieģi Parka iela 2 13.03. 10:30 05.04. 10:30 05.06. 10:30
Durbe Skolas iela 3 20.03. 10:30     19.05. 9:00
Dunalka “Pagastmāja”     07.04. 9:00 12.06. 10:30
Vecpils “Pagastnams”     10.04. 10:30 21.06. 10:30 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija


  LDC informē, ka no š.g 27.janvāra, pamatojoties uz pieņemtajiem  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 47 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība", mājas (istabas) dzīvniekus, kuri  ir apzīmēti ar mikroshēmu (mikročipēti), bet nav vēl reģistrēti LDC datubāzē, var reģistrēt paši īpašnieki, izmantojot LDC tīmekļvietnē www.ldc.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu. Autorizēties e-pakalpojumam iespējams ar LDC vai portāla www.latvija.lv autentifikāciju.ES atbalsts piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu 2.kārta

Pretendentiem, kuri pieteikušies ES atbalstam piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu 2.kārtā, sākot ar 2017.gada 20.februāri jāiesniedz EPS Atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu. Pieprasījumu varēs iesniegt līdz 2017.gada 17.martam.

 

Uzsākta lauku bloku precizēšana

 
Lauku atbalsta dienests informē klientus, ka no šā gada 3.februāra tiek uzsākta lauku bloku / ainavu elementu precizēšana 2017.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. Lasīt...

 

 

  Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”  

   Kā pieteikties īpaši aizsargājamo nemedījamo vai migrējošo sugu postījumu kompensācijām?
 


 

  Informatīvā tikšanās par apmācību „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”


  No 15.septembra piena ražotāji var pieteikties atbalstam par piena ražošanas samazināšanu
(lasīt informāciju...)

  

Lauksaimniekiem iespēja bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei nevajadzīgās agroplēves, polipropilēna maisus un plastmasas kanniņas

Informācija


 Varēs  saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu

Lai papildus jau spēkā esošajām lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumu aktivitātēm pasākumā “Agrovide un klimats” varētu sākt jaunu aktivitāti “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”, valdība otrdien, 8.martā, apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā.                                                                                                                                                      
Grozījumi papildina noteikumus ar jaunu apakšnodaļu, kas nosaka jaunā atbalsta veida piešķiršanas nosacījumu un saistības. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē tīrsējā facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus, kā arī tādus tauriņziežus kā esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš, vai savstarpējā maisījumā garšaugus un kultivētus ārstniecības augus vai citus kultivētus nektāraugus, vai arī pasējā tauriņziežus sinepēm vai facēlijai, vai griķiem. Atbalstu var saņemt, ja pretendents ir lauksaimnieks, kurš uzņemas piecu gadu ilgtermiņa saistības, uzsākot audzēt minētos kultūraugus, kā arī nodrošina vismaz vienu bišu saimi uz 0,5 hektāriem uz katra atbalsttiesīgā lauka tā ziedēšanas fāzē. Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru ir 89 eiro.                                      
Noteikumi papildināti ar nosacījumu, kas nodrošina administrējošās iestādes piekļuvi Lauksaimniecības datu centra datubāzei, tādējādi ļaujot identificēt bišu saimju skaitu un to īpašnieku.                                      
Atbilstoši kārtības "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 19.punktam ir izvērtēts iepriekšējā gadā aizsākto saistību apmērs un to ietekme uz atbalstam pieejamo finansējumu, tāpēc grozījumos noteikts, ka 2016. gadā atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības pasākumos “Agrovide un klimats", un “Bioloģiskā lauksaimniecība”.
Svarīga informācija biškopjiem


2016.gada 16.februārī tika apstiprināti grozījumi  2014. gada 15.jūlija MK noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un to novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaim

niecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Šie grozījumi paredz izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram par medus bišu saimju skaitu ganāmpulku novietnē.
Turpmāk saskaņā ar grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā 
gada 1.maiju un 1.novembri.

 

Svarīgi!


Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.janvāri (līdz šim informācija bija jāiesniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1.janvāri un 1.jūliju), tad papildus būs jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1.maiju un uz 1.novembri.
 
Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jūliju nav jāiesniedz.
 
„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

< Publicēts 2016.03.02 11:27 >
 


 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem 
 

      Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
      Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
      Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.


EPS līguma forma jāaizpilda divos eksemplāros. Abi eksemplāri jānosūta uz Lauku atbalsta dienests Dienvidkurzemes RLP, Viesnīcas iela 1, Saldus, LV-3801
Vienu parakstītu līguma eksemplāru ar lietotājvārdu un paroli atsūtīs atpakaļ pa pastu, un uz norādīto e-pastu.

LĪGUMS

< Publicēts 2016.01.27 10:17>
Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrācija


2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" nosaka:

Reģistrācijas nosacījumi:

  • 1. Sunim jābūt mikročipētam un ar pasi.
  • 2. Suņa reģistrācija ir maksas pakalpojums.
  • 3. No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda (izņemot suni, kas tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs - norāda tikai valsti).
  • 4. No  2016. gads 1. jūlija  ir noteikta obligāta suņu reģistrēšana centrālajā datu bāzē.
< Publicēts 2016.01.19 11:18>No 01.01.2016. veicot maksājumu LDC kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs

Informējam, ka veicot identifikācijas līdzekļu pasūtījumu elektroniski, rēķinu pasūtītājs saņem e-pastā.
Veicot pasūtījumu telefoniski, rēķinu var saņemt e-pastā vai pa pastu.
Ja esat iemaksājuši LDC kontā avansa maksājumu, tad lūdzam to izmantot līdz 01.04.2016.

< Publicēts 2016.01.19 11:18>
LAD aicina veikt Lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu
 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:
•           nav uzrādīts lauku bloks;
•           situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta platība;
•           ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi. Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un koku, krūmu grupām:
•           nav norādīts dabā esošs ainavu elements (dīķis vai koku, krūmu grupa);
•           ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu elements.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot saiti – http://karte.lad.gov.lv/
Jautājumu un neskaidrību gadījumos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67027843 vai 27876161.

< Publicēts 2016.01.19 11:18>


 

Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem


Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus un samazina administratīvo slogu.
Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes.
Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots Platību maksājumu pieteikums, bet šobrīd sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanā.

Informē Lauku atbalsta dienests
< Publicēts 2016.01.11 10:52>
 


LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

< Publicēts 08.12.2015 17:02>
Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem


Lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības un naudas plūsmas problēmas, ko rada nelabvēlīgā piena tirgus situācija, Zemkopības ministrija informē: novembrī Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniekiem veikts vienotā platības maksājuma avansa izmaksu 70% apmērā (Avansa maksājums 70% apmērā - 37.80 EUR/ha)
 Sākot ar 15. novembri, LAD sāks maksājuma par apgabaliem ar dabas vai citiem specifiskiem ierobežojumiem avansa izmaksu 85% apmērā par 2015. gada atbalsta iesniegumiem.
Sākot ar šā gada 1. decembri, LAD sāks brīvprātīgā saistītā atbalsta par slaucamām govīm izmaksu pilnā apmērā lauksaimniekiem, kuri izpilda atbilstības nosacījumus. Pārējo tiešo maksājumu izmaksu plānots veikt 2016. gada pirmajā ceturksnī.
Zemkopības ministrija atkārtoti informē, ka avansa maksājumus nevarēs piešķirt gadījumos, ja nebūs saņemtas atbildes uz LAD vēstulēm un nebūs atrisinātas strīdus situācijas saistībā ar platību pārdeklarēšanu un dubultas deklarēšanas gadījumiem.

< Publicēts 2015.11.19 13:28>Informē Zemkopības Ministrija
Jaunumi par kūtsmēslu krātuvēm

 

2014.gadā 23.decembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.829) noteiktas jaunas prasības lauksaimniekiem (operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki.

Vēršam uzmanību uz būtiskākām jaunajām prasībām:
 

Ja dzīvnieku novietnē tiek iegūti pakaišu kūtsmēsli:

1.      Šobrīd noteikumi nosaka prasības arī mazajām saimniecībām, kuru dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – mazāk par piecām dzīvnieku vienībām. Šajās saimniecībās kūtsmēslu uzglabāšanai jāierīko laukums, pamatni veidojot, no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai pamatnē ieklājot šķidrumu absorbējošu materiālu (salmus, kūdru, skaidas).
 Virca jāuzkrāj speciāli aprīkotā tvertnē.
 

2.    Ja dzīvnieku novietnē atrodas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – vairāk par piecām dzīvnieku vienībām, kūtsmēslus uzglabā:

•         krātuvē, kas būvēta no betona, vai
•         betonētā laukumā, vai
•          speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni.
Virca jāuzkrāj speciāli ierīkotā krātuvē (tvertnē).

 
3.      Nav nepieciešama krātuve pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku novietnē, kurā kūtsmēslus uzkrāj:
•       dziļajā kūtī, kā arī
•       saimniecībā, kurā gaļas liellopi, aitas un savvaļas sugas dzīvnieki, kas paredzēti produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežotā vidē.
 
4.      Ārpus dzīvnieku novietnes pieļaujams uzglabāt uz lauka pakaišu kūtsmēslus:
•       kas uzkrāti dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu vismaz 45 procenti, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus;
•       izņēmuma gadījumā saimniecībās, nodrošinot pakaišu kūtsmēsliem tādu sausnas saturu (virs 30 procentiem), lai tos varētu sakraut kaudzē un no tiem neplūstu virca, bet ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 1. maija līdz 30. septembrim – vai tad, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve.
Abos gadījumos pagaidu uzglabāšanas laukumu ierīko atbilstoši šo MK noteikumu Nr.829 4.6.apakšpunkta prasībām.
( Informācija par Nitrātu direktīvas prasību ieviešanu ir ievietota ZM mājas lapā sadaļā lauksaimniecība/vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai/aktualitātes.             
                                                                      

< Publicēts 2015.11.19 13:28>
 

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu 

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām,
PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu


( informācija.... )

( PVD par biodrošību... )

( biodrošība pašpatēriņa cūku turētājiem... )

 

 

*****

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

 
*****

 

 
   Durbes novada svētki 

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību

 

 


       Ainavu dārgumi

Pieteikt konkursam ainavu