top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) “Kalnozoli”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6494 001 0269

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) “Kalnozoli”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra Nr. 64940010269,  zemes vienības kadastra apzīmējums 64940010249, kopējā platība 0,3763 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 64940010250, kopējā platība 0,584 ha, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgajām personām.
Izsole notiks 2018.gada 12.jūnijā plkst.10.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 1 310,00 (viens tūkstotis trīs simti desmit euro 00 centi).
Izsoles solis ir EUR 40.00 (četrdesmit euro 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 11.jūnija plkst.15.00 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) un izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir, EUR 131,00 (viens simts trīsdesmit viens euro 00 centi) līdz 2018.gada 11.jūnija plkst.15.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Zemes starpgabala Kalnozoli, Vecpils pagasts, Durbes novads, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.

Izsoles noteikumi     IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību