top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Celtnieku iela 6-7, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6488 900 0140

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu Celtnieku iela 6-7, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kadastra numurs 6488 900 0140, kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 91,5 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašum 850/13787 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0046 001, no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0046, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2018.gada 07.augustā plkst.10.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 3 374,11 (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro 11 centi).
Izsoles solis ir EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 06.augusta plkst.16.00 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un izsoles nodrošinājums EUR 337,41 (trīs simti trīsdesmit septiņi euro 41 cents) līdz 2018.gada 06.augusta plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Celtnieku iela 6-7, Lieģos, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.Izsoles noteikumi   
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

Kapu svētki

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību