top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Informācija iedzīvotājiem !

JAUNAIS BŪVNIECĪBAS REGULĒJUMS !  (lasīt...)


Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam.

Apliecinājuma karte (AK)   (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu)    (5.pielikums)

Apliecinājuma karte (AK)   ēkas fasādes apliecinājuma karte  (6.pielikums)Lai saņemtu atļauju par būvniecību:
 
1. Novadā ietilpstošo pašvaldību teritorijas plānojumos un apbūves noteikumos jāapskatās vai iecerēto apbūvi īpašumā drīkst veikt.
 
2. Ja iecere atbilst plānojumam jāierodas būvvaldē un jāaizpilda būvniecības iesniegums, pievienojot zemesgrāmatas apliecības kopiju, zemes robežu plānu, un ja ir esoša apbūve- inventarizācijas lietu.
  
3. Būvvalde izskatīs iesniegumu un pozitīva lēmuma gadījumā izsniegs arhitektūras plānošanas uzdevumu (PAU) un informēs par iestādēm, no kurām jāsaņem tehniskie noteikumi.
 
4. Kopā ar izvēlēto projektētāju jāsagatavo būvprojekts.
 
5. Būvprojekts jāsaskaņo pašvaldībā un jāiesniedz Būvvaldē, lai saņemtu akceptu.
 
6. Pēc projekta akcepta jāiesniedz Būvvaldē pieprasījums būvatļaujas saņemšanai. Būvvalde 5 dienu laikā izsniedz būvatļauju.
 
7. Var sākt būvniecību. Saskaņā ar grozījumiem Būvniecības likumā, būvdarbi ir uzsākami 1 mēnesi pēc informācijas par būvatļaujas izsniegšanas publikāciju pašvaldības mājas lapā.
 
8. Kad būvniecība pabeigta, saskaņā ar projektu, pasūtītājs raksta apliecinājumu par būves gatavību un aicina būvvaldi pieņemt būvi ekspluatācijā.
 
9. Būvniecības kārtība un veicamie pasākumi aprakstīti- Būvniecības likumā, Vispārējos būvnoteikumos. Pieejami internetā - www.likumi.lv sadaļā likumi un Ministru kabineta noteikumi.

VEIDLAPAS

Ēku būvnoteikumi Nr. 529

paskaidrojuma raksts 1.pielikums

paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai 2.pielikums

- paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves 3.pielikums

- būvniecības iesniegums 4.pielikums

apliecinājuma karte ēku atjaunošanai (ar vai bez lietošanas veida maiņas) 5.pielikums

paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai 7.pielikums

apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai  14.pielikums

- apliecinājums par ēkas nojaukšanu  17.pielikums

- iesniegums par atzīmes veikšanu

- būvdarbu vadītāja saistību raksts

būvuzrauga saistību raksts
Elekronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība Nr.501


- elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

- apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

 

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi Nr.550


- paskaidrojuma raksts

- būvniecības iesniegums

- paskaidrojuma raksts būves konservācijai

- apliecinājums par būves gatavību espluatācijai vai būves nojaukšanuOstu hidrotehnisko, siltumenerģijas , gāzes un citu, atsevisķi neklasificētu, inženierbūvju noteikumi Nr.551


- paskaidrojuma raksts

- paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai

- apliecinājuma karte inženierbūvēm

- apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

- apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu


Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju noteikumi Nr.573


- būvniecības ieceres iesniegums

- paskaidrojuma raksts

- apliecinājuma karte

- apliecinājums par elektroapgādes objekta gatavību ekspluatācijaiAutoceļu un ielu būvnoteikumi Nr.633


- paskaidrojuma raksts

- būvniecības iesniegums

- apliecinājuma karte

- apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību