top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada kultūras pasākumi decembrī
 

Ziemassvētku gaidīšanas un adventes laikā Durbes novadā notiks dažādi kultūras pasākumi.
Aicinām kopā piedzīvot svētkus...


Novada kultūras pasākumi.*****


Pasniegti Durbes novada domes apbalvojumifotogalerija

18.novembrī Durbes kultūras namā notika svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas Republikas 98. gadadienai. Pasākuma laikā tika sumināti novada aktīvie un darbīgie cilvēki.
Šogad Durbes novada dome pasniedza trīs augstākos apbalvojumus - "Gada cilvēks".


"Gada cilvēks" sportā
Silvija Penkule un 
Māris Penkulis
"Gada cilvēks" lauksaimniecībā
Sandris Bēča


Durbes novada domes Atzinības rakstus pasniedza:


Mārtiņam Flaksim – Par dalību Latvijas IV Olimpiādē un sasniegtajiem rezultātiem sportā;
Jānim Lagzdiņam – Par dalību Latvijas IV Olimpiādē un sasniegtajiem rezultātiem sportā;
Dainim Žuburam – Par izciliem panākumiem sportā un novada vārda popularizēšanā;
Intai Āboliņai – Par aktīvu VPDK “Re, kā!” vadīšanu un dalību dažādos pasākumos;
Dzintrai Cālei – Par ieguldīto darbu Durbes novada kultūras tradīciju saglabāšanā;
Dairai Veilandei – Par ieguldījumu kultūras dzīves organizēšanā;
Mudītei Reinhardei – Par pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” kolektīva saliedēšanu un iestādes telpu un apkārtnes pilnveidošanu;
Zigmundam Kapelim – Par ilgstošu darbu izglītības jomā un atbildīgu pienākumu veikšanu pašvaldībā;
Madarai Lagzdiņai – Par rūpīgu un precīzi paveiktiem darbiem, nodrošinot pašvaldības kancelejas un Durbes novada būvvaldes darbību;
Maijai Lankupai – Par aktīvu darbību novada lauksaimnieku apmācībā un palīdzības sniegšanā;
Andrai Bēčai – Par aktīvu lauksaimnieku sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanu, kā arī par kooperatīva “Durbes grauds” izaugsmes veicināšanu;
Mārtiņam Bitem – Par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Vecpils un tās iedzīvotāju labā;
Jurijam Flaksim – Par aktīvu iesaisti un atbalstu jauniešu sporta attīstībā.Durbes novada domes Pateicības rakstus pasniedza:

 

 

Vaidai Bernātei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Mirdzai Ventaskrastei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Inārai Genesei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Anitai Brūderei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Mārai Ceriņai – par ilgstošu darbu izglītības jomā;
Ritai Lambergai – Par nesavtīgu darbu "Avotu" mājas sētas un tās apkārtnes sakopšanā daudzu gadu garumā;
Aijai Piparei – Par nesavtīgu darbu Lieģu ciema teritorijas sakopšanā;
Mārītei Skrubei – Par apzinīgu savu darba pienākumu veikšanu un aktīvu kultūras dzīves pasākumu apmeklēšanu;
Lienai Didrihsonei – Par pieklājīgu un apzinīgu cilvēku apkalpošanu;
Olitai Nikovskai – Par veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību;
Santai Brālei – Par projektu realizāciju;
Gitai Tauriņai – Par aktīvu darbību Durbes novada tēla veidošanā;
Intai Dreimanei – Par aktīvu darbību Dunalkas kultūras dzīves aktivizēšanā;
Zigurdam Lipartam – Par atsaucību, iejūtību un rūpību, sniedzot palīdzību cilvēkiem;
Reinim Baham – Par nozīmīgu un nenovērtējamu darbu Durbes vēstures apzināšanā un saglabāšanā.

 


Tika sumināti konkursa "Sakoptā sēta" 2016 dalībnieki

 


Kategorijā: Individuālās dzīvojamās mājas:
Raiņa iela 38, Durbe, Rasma Doma;
 “Senči” Vecpils pag., Valda un Juris Sovinski;
Raiņa iela 20, Durbe, Daira un Vilnis Veilandi;


Sakoptākā individuālās dzīvojamās mājas sēta
Raiņa iela 12, Durbe, Lauma un Jānis Baueri 

  
Kategorijā: Lauku mājas:
“Bluķukalēji” Vecpils pag., Brigita Viļuma;
“Smēdes” Vecpils pag., Ausma Kokarēviča;
“Māli” Dunalkas pag., Vēsmiņu ģimene;
 “Upeskrasti” Dunalkas pag., Anna Zundmane;
“Birznieki” Vecpils pag., Ināra un Rolands Antani;
“Poriņi” Vecpils pag., Inta un Oskars Figoriņi;
“Bērzi” Durbes pag., Vita Stepanoviča un Nauris Geruļskis;


Sakoptākā lauku sēta 
“Lejnieki” Durbes pag., Maija un Aivars Eihmaņi  
 
 

Kategorijā: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:
“Šalkas” Tadaiķu pag.;
“Dimanti” Dunalka;
 “Avoti” Vecpils;


Sakoptākā daudzdzīvokļu mājas sēta 
“Ieviņas” Dunalka 

 
 

Kategorijā: Ražojošie uzņēmumi, saimniecības
Z/S “Krastmaļi” un SIA “Krastmaļu sēklas”, Dunalka, Flakšu ģimene


Sakoptākā saimniecības sēta
Z/S “Turaidas”, Dunalka,  Zigrīda MantejaTika sveikti fotokonkursa "Durbes novads - iespēju zeme" dalībnieki:

Ulvis Dižgalvis;
Ruta Siksna;
Ramona Savika;
Madara Lagzdiņa;
Aiva Kasparoviča;
Lāsma Gaitniece;
Guna Dreimane;
Sigita Logina;
Ginta un Marta Brikmanes;
Ieva Gūtmane;
Aina Sprūde;

Visaugstāk novērtēto fotogrāfiju autore
Ilvija Zvaigzne


 

Sveicam laureātus!

*****
 

11.novembra Lāčplēša dienas lāpu gājiens Durbē

fotogalerija


*****
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! Veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2016.gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā  www.epakalpojumi.lv   un  ww
w.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 


*****

 

Sakopj divu Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietas

 

       Tuvojoties Lāčplēšu dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai A.Kronvalda Durbes vidusskolas 5.klases skolēni kopā ar audzinātāju Līgu Rozenšteinu 9.novembrī nolēma paveikt labu darbu – sakopt divu Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietas. Durbes novada Švāģeru kapos atdusas Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Ernests Lejiņš un Jukums Ernsons.
         Ernests Lejiņš dzimis 7.oktobrī 1898.gadā Vecpils pagastā, miris 3.martā 1971.gadā. Ernests Lejiņš bija kareivis 8.Daugavpils kājnieku pulkā. Lāčplēša kara ordeņa apbalvojumu saņēma par cīņām 1919.gada 20.novembrī pie Vilku Būdām Jelgavas rajonā.
Jukums Ernsons dzimis 27.novembrī 1889.gadā, miris 16.jūnijā 1964.gadā. Jukums Ernsosn bija seržants 10.Aizputes kājnieku pulkā. Lāčplēša kara ordeņa apbalvojumu saņēma par 1919.gada 14.novembra cīņām pie Liepājas fortiem.
        Skolēni ap kapu kopiņām nogrāba sabirušās labas, uzklāja skujas un aizdedza svecītes. Kā arī nolēma pavasarī vēlreiz doties uz Švāģeru kapiem, lai sakārtotu iegrimušo kapu kopiņu.

fotogalerija


 


*****

 

   
Publicēts SIA Durbes KS 2015.gada pārskats !

 


***** 


Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā 

īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

< Publicēts 04.02.2016 11:19>


*****


 

 

 Par valsts nozīmes ūdensnoteku tīrīšanu


 

 

 


 


 

 

 

 
Šajā dienā nav neviena notikuma.

Kultūras aktualitātes novadā !


Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

    

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta