top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Sakoptākā sēta 2016
Konkurss

 

Durbes novada pašvaldība rīko konkursu “Sakoptākā sēta”. Konkursa mērķi ir veicināt Durbes novada administratīvās teritorijas ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu; rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā; atbalstīt īpašnieku labo gribu namu un to apkārtnes sakopšanā; popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.


Konkursam var pieteikties:
•  Lauku sētas;
•  Individuālās dzīvojamās mājas;
•  Daudzdzīvokļu mājas;
•  Iestādes;
• Ražojošie uzņēmumi.

 


Pretendentus konkursam rakstiskā veidā piesaka objekta īpašnieks vai jebkura cita persona aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikums jāiesniedz līdz 11.jūlijam, Durbes novada domē Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes novads.
Konkursa pretendentu vērtēšana notiks no 1.jūlija līdz 31.augustam
Ar konkursa “Sakoptākā sēta” nolikumu var iepazīties www.durbe.lv/pašvaldība/dokumenti/nolikumi


pieteikuma anketa

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikties konkursam!

 

 


*****

Konsultāciju diena Durbes novadā


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Kurzemes reģiona Bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore Inga Dobele un vecākā inspektore Ilona Šlisere un inspekcijas Bāriņtiesas un audžuģimeņu departamenta referente Iveta Arāja
 
2016.gada 5.jūlijā no plkst. 11:00 līdz plkst.13:00
Durbes novada domē
Lieģos, Parka ielā 2
 
sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Durbes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 
Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektores par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, audžuģimeņu jautājumiem, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.
Papildus informāciju variet saņemt pie inspekcijas inspektora zvanot pa tālruni: 26808462.

 
*****

Ata Kronvalda Durbes vidusskola uzņem audzēkņus

1.-9.klasē  pamatizglītības programmā (kods 21011111)
1.-9.klasē speciālā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Dokumentu  iesniegšana :
Durbē, Skolas  ielā 5 a, Ata Kronvalda Durbes vidusskolā darbadienās jūnijā un augustā no 9:00 līdz 14:00. tel.nr.63498070; 27842747; 27841630

Iesniedzamie dokumenti:

► Iesniegums (nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums)
► Izglītības dokumenti (liecība)
► Medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u)
 
         Skolas īpašie piedāvājumi: autobuss no rīta un pēcpusdienā; 1.-4.klašu skolēniem pagarinātā dienas grupa; 1.-9.klašu skolēniem brīvpusdienas, 1.-4.klašu skolēniem - launags; 1.klases skolēniem peldēšanas nodarbības; iespēja darboties rokdarbu, maketu modelēšanas, vizuālās mākslas, teātra un sporta pulciņos, korī, skolēnu līdzpārvaldē, mūzikas studijā, Liepājas rajona sporta skolas galda tenisa un futbola nodarbībās;  logopēda, psihologa un medmāsas pakalpojumi; 8.,9. klašu skolēniem apmaksāta pieeja portālam www.uzdevumi.lv. Skolēnu ekskursijām autobuss tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem. Atbalstām skolēnu aktīvu dalību dažādās aktivitātēs (ZZ čempionāts, sporta sacensības, mobilitātes nedēļa, jaunsargu kustībā, deju kolektīvos, Zaļās jostas konkursos). Mācību gada noslēgumā īpaša ekskursija skolēniem, kuri bijuši aktīvākie skolēni klasē, stipendijas visu klašu skolēniem par augstiem mācību sasniegumiem un sasniegumiem olimpiādēs, konkursos vai sacensībās (skatīt nolikumus Durbes novada mājas lapā http://www.durbe.lv/dokumenti.html ).


*****

 Durbes novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

 

 

Du​rbes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Durbes novadā.

 

 

Durbes novada sociālais dienests aicina pieteikties
individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
→  vecākus, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti
→  pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti
 Informācijai: Oksana Strēle, tālr. 63498072, 28386015

 

Plašāku informāciju lasiet šeit

 *****
Sveic novada labākos skolēnus
     Noslēdzoties 2015./2016. mācību gadam pēdējā skolas dienā tiek sumināti Durbes novada labākie skolēni, kuri mācību gada laikā uzrādījuši augstus mācību sasniegumus. Uz pieņemšanu pie Durbes novada domes priekšsēdētāja tiek aicināti arī skolēnu vecāki, kā arī skolēni kuri guvuši panākumus olimpiādēs, konkursos vai sporta sacensībās.
     Paldies tika teikts arī pedagogiem par skolēnu iesaistīšanu un gatavošanu olimpiādēm, konkursiem vai sporta sacensībām.
     Par augstiem mācību sasniegumiem 30.maijā uz pieņemšanu pie priekšsēdētāja O.Petrēvica tika aicināti 20 A.Kronvalda Durbes vidusskolas skolēni un 8 A.Spāģa Dunalkas pamatskolas skolēni un viņu vecāki.

Durbes novada 28 labākie skolēni:
Madara Gaule, Evelīna Bļizņeca, Līva Loreta Buce, Elans Ansons, Sniedze Kārkliņa, Samanta Usova, Ieva Anete Petrēvica, Sanija Džeriņa, Daniels Lankups, Elizabete Mazure, Tīna Rubeze, Emīlija Ozola, Keita Rogača, Rihards Gaulis, Didzis Gudkovs, Linda Anna Jēkabsone, Krista Kristiāna Kuzmina, Marta Skrube, Martins Samms, Reinis Zars, Adrians Kapiņš, Dāvis Kristans Siljānis, Estere Ilze Ozoliņa, Keita Denija Šperberga, Jānis Goldbergs, Daniels Juksis, Katrīna Anna Ozoliņa, Liene Zēberga.foto no pieņemšanas*****


Durbes novada dome šovasar nodrošinās 35 darba vietas novada skolēniem

35 darba vietas, vasaras trijos mēnešos, ir piepildītas un ar 1.jūniju pirmie jaunieši uzsāks darbu. Katram skolēnam ir dota iespēja strādāt vienu mēnesi.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu 
nomaksas.
Lasīt informāciju no VID par nodokļu atvieglojumiem.
 Vasaras nodarbinātības pasākumā var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
 

 


*****
Sākusies laivu sezona

Ar maija iestāšanos ir sākusies laivu sezona, kad saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem ir atļauta makšķerēšana no palīglīdzekļiem, kā arī atļauts paturēt lomā līdakas.

Katru gadu uz Durbes ezeru ierodas makšķernieki lielā loma meklējumos.

Durbes ezers - 1.maijā!

Video
 
Durbes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par dalību projektā “Kurzeme visiem”


          Lai gan Durbes novadā, gan Kurzemes reģionā kopumā palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, Durbes novada pašvaldība 2016.gada 31. martā parakstīja partnerības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par dalību projektā “Kurzeme visiem”.
 
         Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, tiek ieviesti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos.
 
           Kopumā Kurzemes reģionā projekta īstenošanā iesaistīti 23 sadarbības partneri: 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes, ar kuru var iepazīties šeit.
Vairāk par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm var uzzināt www.kurzemevisiem.lv, bet par projekta ieviešanu Durbes novadā interesējieties pie Durbes novada sociālā dienesta vadītājas Oksanas Strēles pa tālr. 63498072, 28386015 vai oksana.strele@durbe.lv.


PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU “KURZEME VISIEM”

 


***** 

Apstiprināts AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas projekts.


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā. 
Lasīt par izmaiņām...
Tarifu izmaiņas shēma - iedzīvotājiem
Tarifu izmaiņas shēma - uzņēmējiem
Tarifu līdzsvarošana


*****


Pamatojoties uz 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 29.punktu un hidrometereoloģisko prognozi, Valsts meža dienests ir noteicis meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2016.gada 2.maiju.


 


*****

Durbes novada dome Reģ. Nr. 90000063895  aicina darbā Sociālo darbinieku.
Pieteikuma vēstuli  un CV sūtīt uz e-pastu dome@durbe.lv vai Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447.
Prasības amata kandidātam un darba pienākumi pielikumā

< Publicēts 07.04.2016 16:18>
 
*****

 

Fotokonkursa nolikums

******

Īsfilma par jūras ērgļa Durberta ģimeni

īsfilma

Ar tiešsaistes kameru aprīkotā ligzda atrodas Durbes novadā. Šī ligzdošanas teritorija zināma tikai kopš 2014. gada, kad tika atrasta pirmā šī pāra ligzda, kas bija uzbūvēta cirsmā atstātā priedē. 2014. gadā ērgļu pāris ligzdoja ļoti sekmīgi – tā bija viena no četrām šai gadā zināmajām jūras ērgļu ligzdām Latvijā, kurās tika izaudzināti trīs mazuļi.

2015. gadā ērgļi nolēma pārcelties uz jaunu ligzdu un sāka to būvēt netālu esošas vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 25 metru augstumā. Kamera uzlikta vienā no galotnes zariem janvāra nogalē - laikā, kad ligzdas būvēšana bija tikko uzsākta, tā dodot retu iespēju vērot jaunas ligzdas būvēšanas procesu, - līdz šim kameras liktas galvenokārt pie jau vairākus gadus apdzīvotām jūras ērgļu ligzdām.


Vairāk par ligzdošanu var lasīt šeit
*****

 
  Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam

(lasīt vairāk...)
 

***** 


 

 

*****


Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā 

īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

< Publicēts 04.02.2016 11:19>


*****


 

 

 Par valsts nozīmes ūdensnoteku tīrīšanu


 

*****


Sadaļā "Sludinājumi" publicēta informācija par zemes gabaliem, kurus pašvaldība iznomā (skatīt...)


 

 

 

 
Šajā dienā nav neviena notikuma.

 

Kultūras aktualitātes novadā !


Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijasDurbes logo