top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputātu pieņemšanas laikus iedzīvotājiem skatīt mājas lapas sadaļā: Pašvaldība - Deputāti.

-------------------------------------------------------


Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430)  izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu. Pieteikumu var iesniegt līdz 7.oktobrim.(ievietots 23.septembrī)
Vairāk lasīt šeit:

http://www.durbe.lv/upload/files/sludinajums(1).docx

--------------------------------------------------------

Dienvidkurzemes novadā Zinību dienā mazus un lielus audzēkņus sagaida 44 izglītības iestādes, informē bijušā Grobiņas novada Izglītības nodaļas metodiķis Arvils Roga.
Pirms jaunā mācību gada sākuma prognozējamais izglītojamo skaits visās izglītības iestādēs kopumā ir 4944 (t.sk. 353 skolēni sāks mācīties 1. klasē). Tāpat kā ik gadu izglītojamo skaita korekcijas notiek vēl pašā mācību gada pirmajās dienās, tāpēc precīzs to skaits būs zināms pēc 5. septembra.
Dienvidkurzemes novadā izglītības iestāžu skaitā ir 14 lielākas un mazākas pirmskolas izglītības iestādes, 19 vispārizglītojošās skolas (6 vidusskolas un 13 pamatskolas), 7 mūzikas un mākslas skolas, 1 sporta skola un skolēnu un pieaugušo jaunrades un interešu centri vairākos bijušajos novados.
Jaundibinātu izglītības iestāžu, uzsākot jauno mācību gadu, Dienvidkurzemes novadā nav, taču pēc īstenotās administratīvi teritoriālās reformas tām izglītības iestādēm, kuru nosaukumos bija minēts agrāko novadu nosaukums, tas ir noņemts vai pilnībā mainīts izglītības iestādes nosaukums. Tā Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola pārdēvēta par Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolu, Aizputes novada vidusskolas jaunais nosaukums ir Dienvidkurzemes 2. vidusskola, Liepājas rajona sporta skolas - Dienvidkurzemes sporta skola un līdzīgi nosaukumu maiņa notikusi vēl citām izglītības iestādēm un interešu centriem un pirmskolas izglītības iestādēm.
Patīkams jaunums sagaidāms Medzes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” bērniem, vecākiem un darbiniekiem – pēc atjaunošanas 1. septembrī tajā atkal atgriezīsies audzēkņi, kas remontdarbu laikā bija izvietoti Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas telpās Kapsēdē.
Jaunas direktores vadībā šo mācību gadu sāks Priekules vidusskola – 26. augusta domes sēdē Dienvidkurzemes novada domes deputāti šajā amatā apstiprināja šīs skolas ilggadējo skolotāju Sandru Grosbergu, kas izvēlēta konkursa kārtībā. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā jūnijā darbu uzsāka jaunā direktore Inga Sedola.
A.Roga informēja, ka, uzsākot mācības, visās novada izglītības iestādēs ir nodrošināts pedagogu kolektīvs, lai pilnvērtīgi sāktu mācību procesu. “Protams, ik pa laikam notiek kādas izmaiņas un rodas vakances, bet tas ir normāli, tā notiek ik gadu,” viņš sacīja.
A.Roga arī pastāstīja, ka šīs mācību gads no citiem atšķirsies ar to, ka reizi nedēļā ikvienam skolēnam (tas neattiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem), pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem, kas nav vakcinēti pret Covid-19 vai to pārslimojuši, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, būs jāveic siekalu tests. “Mums ir noslēgs līgums ar Centrālo laboratoriju un būtisku sarežģījumu, veicot testēšanu pirms jaunā mācību gada sākuma, nav bijis un es ceru, ka nebūs arī turpmāk,” viņš izteica cerību, novēlot visiem veiksmīgu mācību gadu.


---------------------------------------------------------------------------


DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  "Dienvidkurzeme"

2021.gada augusta numurs:

http://www.durbe.lv/upload/files/08_Dienvidkurzeme _Augusts.pdf

 
2021.gada jūlija numurs:

http://www.durbe.lv/upload/files/Dienvidkurzeme _JULIJS.pdf-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par mājokļa pabalsta piešķiršanu
 
No 2021. gada 1. jūlija stājušies spēkā jaunie mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas nosacījumi, ko regulē 17.12.2020.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Līdz šim katra pašvaldība pati varēja noteikt mājokļa (malkas, centralizētās apkures) pabalsta apmērus un piešķiršanas nosacījumus. Turpmāk tā aprēķināšana būs vienāda visā valstī.
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, sociālajā dienestā ir jāveic mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju. 
Mājokļa pabalsta aprēķinā turpmāk tiks ņemti vērā šādi izdevumi: 
• par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa);
• par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu);
• par pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu;
• par ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu. Mājokļa pabalstu izmaksās ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā. 
Mājokļa pabalstu var pieprasīt persona, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.
---------------------------------------------------------


Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka no 2021.gada 1.jūlija tiek izveidota jauna administratīvā teritorija – Dienvidkurzemes novads, kas sastāv no astoņiem iepriekš esošiem novadiem –  Aizputes novada, Rucavas novada, Grobiņas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Nīcas novada, Priekules novada, Vaiņodes novada:
 Šajā dienā nav neviena notikuma.

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

                  (skatīt...) 


 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību